Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Mark training en coaching (hierna MTC). Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘KLANT’ wordt bedoeld: degene die als klant de overeenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 1 DE OVEREENKOMST

1.1 Voor aanvang van starten van trainingen moet de overeenkomst door beide partijen zijn ondertekend.

1.2 De overeenkomst en het aangekochte lessenpakket zijn strikt persoonlijk, eventuele niet afgemaakte lessen kunnen niet worden overgedragen op een ander persoon of worden gerestitueerd.

ARTIKEL 2 TARIEVEN EN GELDIGHEID PAKKETTEN

2.1 MTC hanteert diverse lespakketten. De prijzen van de lespakketten, staan in de tarievenlijst (Deze krijgt u toegestuurd.

ARTIKEL 3 ANNULERING TRAINING / ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Afspraken voor een training dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak in te halen zonder dat de klant recht heeft op teruggave van het verschuldigde tarief.  

3.2 MTC behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of herhaaldelijk de verschuldigde bedragen niet of te laat betaalt of anderszins toerekenbaar tekortschiet in diens verplichtingen uit de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

ARTIKEL 4 CONDITIE KLANT

4.1 De klant garandeert en verklaart dat hij/zij, behoudens de eventueel aan MTC meegedeelde gebreken, in goede lichamelijke en geestelijk conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

4.2 Is er sprake van een ernstige blessure of moet de klant een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst gedurende de duur van herstel op te schorten / stop te zetten, mits dit tijdig aangegeven wordt. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. verkoudheid, vermoeidheid e.d. is het niet mogelijk de overeenkomst op te schorten / stop te zetten. 

4.3 De klant is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden. Evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

4.4 De klant is verplicht de MTC gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften na te leven. 

ARTIKEL 5 OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 In het geval dat MTC als gevolg van overmacht tijdelijk de verplichtingen niet kan nakomen, dan heeft MTC de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. De betalingen worden alsdan opgeschort, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

5.2 Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan MTC de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

5.3 De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen ontstaan zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van MTC. MTC is niet aansprakelijk voor ontstane blessures en de klant vrijwaart MTC in dergelijke gevallen.  

5.4 MTC heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de klant en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

ARTIKEL 6 KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

6.1 Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot MTC, waarna zal worden getracht een oplossing te vinden.

6.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar MTC is gevestigd. Op alle overeenkomsten van MTC is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 7 PRIVACY

7.1 MTC gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de klant. Om klanten goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft  MTC persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de klant per omgaande aan MTC door te geven.

7.2 MTC is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten. De persoonlijke gegevens van de klant worden voor administratieve doeleinden van MTC gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. MTC werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

7.3 Contactinformatie verkregen via intakes worden gebruikt om informatie omtrent diensten van MTC te verzenden.

7.4 MTC verzamelt gegevens van de klant middels intakegesprekken en intake formulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de klant zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor MTC om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de klant een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

7.5 Ingevulde intake formulieren van klanten die een jaar of langer geleden een traject van MTC hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt.

7.6 Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

7.7 MTC gebruikt de diensten van Google en Dropbox voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die MTC gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord.

7.8 Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met MTC.

ARTIKEL 8 30 GELD TERUG GARANTIE

8.1 De 30 dagen geldteruggarantie treedt in werking vanaf het moment waarop de overeenkomst is ondertekend.

error: Inhoud is beschermd !!